مهم دستورالعمل جذب نیروی قراردادی

۳۰ خرداد ۱۳۹۵ | ۱۱:۲۳ کد : ۱۴۸۶۸ اخبار
تعداد بازدید:۴۰۶۱
با عنایت به درخواست¬های واصله از سوی دانشگاه¬ها، مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در خصوص جذب نیروی انسانی قراردادی و در اجرای نامه شماره 388925 مورخ 05/12/94 رئیس محترم امور برنامه¬ریزی، تأمین و به...

با عنایت به درخواست های واصله از سوی دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در خصوص جذب نیروی انسانی قراردادی و در اجرای نامه شماره 388925 مورخ 1394/12/05 رئیس محترم امور برنامه ریزی، تأمین و بهسازی نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی (پیوست شماره 1) و با توجه به توافق انجام شده با آن امور، فرآیند زیر برای بررسی و صدور مجوز جذب نیروی انسانی قراردادی و اخذ شماره شناسه از سامانه کارکنان نظام اداری در دستور کار قرار خواهد گرفت:
1- ارائه درخواست جذب نیروی قراردادی از سوی بالاترین مقام مؤسسه به معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت متبوع، شامل:
-  مصوبه هیأت امنای مؤسسه در خصوص مجوز جذب کارکنان قراردادی جدید
- تعهدنامه بالاترین مقام مؤسسه در خصوص رعایت ضوابط و استانداردهای نیروی انسانی و تأمین بار مالی جذب نیروهای قراردادی در چارچوب اعتبارات مصوب (پیوست شماره 2)
- آخرین ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی مصوب هیأت امنا و مورد تأیید وزارت عتف
- آخرین مجوز شورای گسترش آموزش عالی مبنی بر ایجاد یا ارتقای مؤسسه
- وضعیت نیروی انسانی موجود به تفکیک رسمی،‌ پیمانی و قراردادی (هیأت علمی و غیر هیأت علمی)
- وضعیت دانشجویان مؤسسه به تفکیک مقطع و دوره (روزانه و شبانه)

2- بررسی درخواست مذکور در دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات در ارتباط با موارد زیر و در صورت لزوم، اعمال اصلاحات با توافق مؤسسه:
- ضرورت جذب نیروهای قراردادی مورد درخواست بر اساس تشکیلات مصوب مؤسسه
- رعایت استانداردها و شاخص های نیروی انسانی در صورت جذب نیروهای قراردادی مورد درخواست
- امکان تأمین اعتبار جذب نیروهای قراردادی در چارچوب اعتبارات مصوب
3- صدور نامه تأییدیه جذب نیروی قراردادی مؤسسه مزبور به امور برنامه ریزی، تأمین و بهسازی نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
4- بررسی و صدور مجوز جذب نیروی قراردادی توسط امور برنامه ریزی، تأمین و بهسازی نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اعلام به مؤسسه مزبور
5- برگزاری آزمون مطابق با بخشنامه ها و ضوابط مصوب و اعلام اسامی افراد پذیرفته شده (به تعداد مجوز تخصیص یافته از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای جذب نیروی قراردادی- موضوع بند 4 ) توسط بالاترین مقام مؤسسه به معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت متبوع
6- بررسی انطباق با مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی و پیگیری اخذ شماره شناسه در سامانه کارکنان نظام اداری، توسط اداره کل امور اداری و پشتیبانی.

توجه: در صورت صدور مجوزهای جذب نیروی انسانی پیمانی برنامه پنجم توسعه، ضروری است نیروهای انسانی قراردادی جذب شده از این طریق، دوباره برای استخدام پیمانی در آزمون متمرکز کشوری و مصاحبه مربوط در چارچوب ضوابط ابلاغی کشوری شرکت کنند، لذا توصیه می شود جذب نیروی قراردادی توسط دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی،‌ پژوهشی و فناوری صرفا در موارد کاملا ضروری انجام و به حداقل تعداد موردنیاز اکتفا شود.پیوست شماره 1

پیوست شماره 2


( ۹ )