تسریع در تکمیل اطلاعات بازنشستگان سال ۱۳۹۷ در سامانه پاداش پایان خدمت؛

۰۵ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۵:۱۰ کد : ۴۹۵۴۵ اخبار
تعداد بازدید:۵۶۹
تسریع در تکمیل اطلاعات بازنشستگان سال ۱۳۹۷ در سامانه پاداش پایان خدمت؛

پیرو ابلاغ شماره 294163 مورخ 1398/6/2 سازمان برنامه و بودجه کشور بابت پرداخت بخشی از مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال 1397 دانشگاه ها، موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری خواهشمند است با قید فوریت نسبت به تکمیل داده های بازنشستگان در سامانه پاداش پایان خدمت و ارسال فرم های مربوط  (مطابق نامه شماره 6/63/93686 مورخ 1398/4/22 معاون محترم اداری مالی و نامه شماره 6/63/105002  مورخ 1398/5/2 مدیرکل دفتر برنامه و بودجه) به این وزارت تسریع شود.

شایان ذکر است مسئولیت عدم پرداخت پاداش به بازنشستگانی که داده های آن ها در سامانه ناقص و یا به این وزارت ارسال نشده باشد با آن دانشگاه، موسسه یا پارک خواهد بود.


( ۳ )