تکمیل فرم های بودجه تفصیلی سال 1393

۱۴ دی ۱۳۹۳ | ۱۳:۱۲ کد : ۸۳۱۶ اخبار
تعداد بازدید:۲۷۵
پیرو خبر مورخ 10/7/1393 موضوع آماده بهره برداری شدن فرم های بودجه تفصیلی سال1393، ضمن تشکر از دانشگاه هایی که تا این تاریخ نسبت به تکمیل و ارسال بودجه های خود اقدام نم...
پیرو خبر مورخ 10/7/1393 موضوع آماده بهره برداری شدن فرم  های بودجه تفصیلی سال1393، ضمن تشکر از  دانشگاه هایی که  تا این تاریخ نسبت به تکمیل و ارسال بودجه های خود اقدام نموده اند یادآوری می گردد از آنجا که مبادله بودجه های تفصیلی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی تا شهریور ماه هر سال باید صورت پذیرد ،ضروری است نسبت به ارسال بودجه های خود اقدام عاجل بعمل آورند.