اخبار - آرشیو

تبصره 22-قانون بودجه سال 1393

بازگشت به ابلاغیه شماره 31073مورخ 27/03/1393 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ، جداول ضمیمه ابلاغیه جهت استفاده ضمیمه می گردد . تبصره ...

ادامه مطلب

پیش بینی عملکرد اعتبارات سال 1393

به منظور پیش بینی تخصیص12 ماهه اعتبارات سال 1393 از محل بند "و" و سایر ضروری است نسبت به تکمیل و ارسال جدول پیوست به کارشناس مربوطه از طریق E-mail حداکثر تا تاریخ 24/10/1393 اقدام عاجل...

ادامه مطلب

تخصیص ردیف 64-550000

پیرو ابلاغ شماره 103709 مورخ 01/09/1393 موضوع کمک به اعتبارات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از محل ردیف 64-550000 ،تخصیص اعتبار یادشده باشماره 124832 مورخ 16/10/1393 صادر و از خزانه داری کل ...

ادامه مطلب