اخبار - آرشیو

آنی_قابل توجه کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری

عطف به نامه  شماره 3329مورخ 25/01/1393 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوردر خصوص پیش بینی هزینه های درمان ایثارگران و افراد تحت تکفل ،ض<span id="ms-rterangepaste-start"></span>روری است کلیه دانشگ...

ادامه مطلب