اخبار - آرشیو

آنی - قابل توجه دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری

در راستای شفاف سازی و کاربردی نمودن فرم های بودجه  تفصیلی و پس از منظور نمودن نظرات دانشگاه ها و مراکز پژوهشی از طریق دبیران مناطق بودجه ،فرم های بودجه تفصیلی سال 1393 درقالب فرم های پیوست ت...

ادامه مطلب

آنی - برآوردبارمالی ناشی ازاصلاح فوق العاده ویزه هیات علمی - قابل توجه دانشگاههاوموسسات پژوهشی وپارکهای علمی وفناوری

با توجه به اصلاح فوق العاده ویژه اعضای هیات علمی ، وباهماهنگی بعمل آمده بامعاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی اطلاعات فایل پیوست جهت برآورد بار مالی ناشی از اجرای...

ادامه مطلب

آنی - برآوردبارمالی ناشی ازاصلاح فوق العاده ویزه هیات علمی - قابل توجه دانشگاههاوموسسات پژوهشی وپارکهای علمی وفناوری

با توجه به اصلاح فوق العاده ویژه اعضای هیات علمی ، وباهماهنگی بعمل آمده بامعاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی اطلاعات فایل پیوست جهت برآورد بار مالی ناشی از اجرای...

ادامه مطلب