اخبار - آرشیو

آنی قابل توجه دانشگاه ها ،مراکز آموزشی ،موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری

با توجه به فرا رسیدن ماههای پایانی سال و لزوم مدیریت سقف برنامه های ردیف 42-113500 ( مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی) ضروری است، کلیه دانشگاه ها،مراکز آموزشی،موسسات پ ...

ادامه مطلب

مهم قابل توجه دانشگاه ها

پیرو جلسه دبیران مناطق مورخ 1394/11/19 به پیوست فایل مدل سرانه - توزیع جهت مطالعه و بررسی کامل ارائه می گردد. با توجه به اینکه برآورد و توزیع اعتبارات دانشگاه ها و مراکز آموزشی در لایحه ...

ادامه مطلب