اخبار - آرشیو

مهم قابل توجه دانشگاه ها،مراکز آموزشی،موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری

با توجه به نیاز این دفتر به آمار اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه ها،مراکز آموزشی،موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری، ضروری است کلیه مراکز یاد شده نسبت به تکمیل جدول ذیل و ارسال آن به کارشناس خود ...

ادامه مطلب