اخبار - آرشیو

بخشنامه مربوطه به پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان

خواهشمند است به منظور تسریع در امر پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان محترم، موارد زیر را مدنظر قرار دهید:1- در راستای صرفه جویی در کاغذ و تحقق مدیریت سبز، کلیه مدارک و مستندات صرفاً از طریق سامانه جا...

ادامه مطلب

بخشنامه مربوطه به پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان محترم توسط دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی،‌پژوهشی و فناوری

خواهشمند است به منظور تسریع در امر پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان محترم، موارد زیر را مدنظر قرار دهید:1- در راستای صرفه جویی در کاغذ و تحقق مدیریت سبز، کلیه مدارک و مستندات صرفاً از طریق سامانه جا...

ادامه مطلب