اخبار - آرشیو

هزینه های پرسنلی دستگاه های اجرایی

با توجه به سوالات متعدد همکاران محترم، در خصوص جداول مربوط به اطلاعات پرسنلی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی،پژوهشی و فناوری، در راستای تبیین موارد مذکور، جدول زیر با درج توضیحات مربوطه برای بهره برداری در لینک زیر موجود می باشد در ضمن نامه مرتبط سازمان برنامه بودجه برای ارائه گزارش عملکرد پرداخت دیون و تسویه بدهی پیمانکاران هزینه ای و هزینه های پرسنلی در لینک مربوطه قابل مشاهده می باشد

ادامه مطلب