اخبار

تسریع در تکمیل فرم های ۱ و ۲ امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه

تسریع در تکمیل فرم های ۱ و ۲ امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه

خبر فوری     قابل توجه دانشگاه‌ها ، موسسات آموزش عالی ، پژوهشی و فناوری خواهشمند است هرچه سریعتر نسبت به تکمیل فرم‌های ۱ و ۲ (پیوست) امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه تا پایان وقت اداری ...

ادامه مطلب

قابل توجه پارکها

به  پیوست برنامه ها، فعالیت ها و سنجه های عملکردی پیشنهادی پارک های علم و فناوری که با هماهنگی دفتر امور فناوری وزارت علوم برای درج در پیوست شماره 4 قانون بودجه سال 1396 کل کشور به امور تحقیقات...

ادامه مطلب

تکمیل و ارسال فرم های مربوط به پیش بینی درآمد اختصاصی سال 96 توسط دانشگاه ها موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری

روساء و سرپرستان محترم دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری      با توجه به فعال شدن فرم های مربوط به پیش بینی درآمد اختصاصی سال 1396 دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، ...

ادامه مطلب