اخبار

قابل توجه دانشگاهها ، موسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری

قابل توجه دانشگاهها ، موسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری

با توجه به شروع زمان تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، و پیرو نامه شماره ۳۶۳۶۶۱ مورخ ۱۴/۷/۹۷ سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تدوین لایحه بودجه سال ۹۸ ، ضروری است ؛ نسبت به تکمیل و ارسال فرم پیش بینی درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۸ دانشگاهها ، موسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری از طریق آدرس https://budgetforms.msrt.ir حداکثر تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۸/۷/۹۷ اقدام مقتضی صورت پذیرد. بدیهی است عواقب عدم ارسال به موقع اطلاعات درخواستی بر عهده دستگاه مربوطه خواهد بود.

ادامه مطلب

تکمیل فرم های بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد موسسات پژوهشی برای درج در لایحه بودجه ۹۸

پیرو جلسات کارگروه بودجه ریزی برمبنای عملکرد موسسات پژوهشی با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه کشور ، خواهشمند است به منظور محاسبه نهایی تمام شده فعالیتهای آن موسسه/مرکز/پژوهشگاه/سازمان/پژوهشکده با توجه به کارگاه آموزشی روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ نسبت به تکمیل فرم های ارائه شده در گارگاه مذبور در اسرع وقت اقدام فرمایید.

ادامه مطلب
تکمیل فرم های بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد موسسات پژوهشی برای درج در لایحه بودجه ۹۸

تکمیل فرم های بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد موسسات پژوهشی برای درج در لایحه بودجه ۹۸

پیرو جلسات کارگروه بودجه ریزی برمبنای عملکرد موسسات پژوهشی با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه کشور ، خواهشمند است به منظور محاسبه نهایی تمام شده فعالیتهای آن موسسه/مرکز/پژوهشگاه/سازمان/پژوهشکده با توجه به کارگاه آموزشی روز شنبه مورخ ۹۷/۰۷/۹۷ نسبت به تکمیل فرم های ارائه شده در گارگاه مذبور در اسرع وقت اقدام فرمایید.

ادامه مطلب

فهرست پیشنهادی برنامه و فعالیتهای دانشگاهها

فهرست پیشنهادی برنامه و فعالیتهای دانشگاهها برای درج در لایحه بودجه ۹۸ ضمن هماهنگی با مسئولان سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می گردد. خواهشمند است نسبت به ارائه نظرات اصلاحی به صورت مکتوب حداکثر تا روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۷/۱۶ به دفتر برنامه ، بودجه و تشکیلات اقدام نمایند.

ادامه مطلب

پیشنهاد درج تبصره های جدید در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸

کلیه دانشگاه ها، مراکز آموزشی عالی، مؤسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری در راستای تکمیل، ‌تصحیح و ارتقای سطح کارایی و اثربخشی مفاد تبصره های موجود ذیل ماده واحده قوانین بودجه سنواتی گذشته در حوزه آموزش عالی و همچنین جمع بندی و در صورت نیاز پیشنهاد درج تبصره های جدید در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، خواهشمند است با لحاظ اهمیت، حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ نسبت به ارسال نظرات و پیشنهادات آن دانشگاه/مؤسسه/پارک به همراه گزارش توجیهی و عملکردی مربوط اقدام فرمایید.

ادامه مطلب
پیشنهاد درج تبصره های جدید در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸

پیشنهاد درج تبصره های جدید در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸

کلیه دانشگاه ها، مراکز آموزشی عالی، مؤسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری در راستای تکمیل، ‌تصحیح و ارتقای سطح کارایی و اثربخشی مفاد تبصره های موجود ذیل ماده واحده قوانین بودجه سنواتی گذشته در حوزه آموزش عالی و همچنین جمع بندی و در صورت نیاز پیشنهاد درج تبصره های جدید در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، خواهشمند است با لحاظ اهمیت، حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ نسبت به ارسال نظرات و پیشنهادات آن دانشگاه/مؤسسه/پارک به همراه گزارش توجیهی و عملکردی مربوط اقدام فرمایید.

ادامه مطلب

احصاء عملکرد مالی سازمان برنامه

قابل توجه کلیه دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری با توجه به اتمام زمان تکمیل عملکرد مالی در سامانه نظارت ملی سازمان برنامه و بودجه ، آن دسته از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری که تا کنون موفق به تکمیل فرم ها نشده اند هر چه سریعتر نسبت به تکمیل آن اقدام نمایند و در صورت داشتن هر گونه سوال و ابهامی با کارشناس مربوطه در سازمان برنامه تماس حاصل فرمایند.

ادامه مطلب
احصاء عملکرد مالی سازمان برنامه

احصاء عملکرد مالی سازمان برنامه

قابل توجه کلیه دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری با توجه به اتمام زمان تکمیل عملکرد مالی در سامانه نظارت ملی سازمان برنامه و بودجه ، آن دسته از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری که تا کنون موفق به تکمیل فرم ها نشده اند هر چه سریعتر نسبت به تکمیل آن اقدام نمایند و در صورت داشتن هر گونه سوال و ابهامی با کارشناس مربوطه در سازمان برنامه تماس حاصل فرمایند.

ادامه مطلب

برآورد اعتبارات مورد نیاز پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۱۳۹۶

مهلت ارسال مدارک بازنشستگی سال ۱۳۹۶ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ می باشد. بازنشستگانی که مدارک آنان پس از مهلت مزبور ارسال گردد در زمره بازنشستگان سال ۱۳۹۷ محسوب شده و در لیست نوبت پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان ۱۳۹۷ قرار خواهند گرفت

ادامه مطلب
برآورد اعتبارات مورد نیاز پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۱۳۹۶

برآورد اعتبارات مورد نیاز پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۱۳۹۶

مهلت ارسال مدارک بازنشستگی سال ۱۳۹۶ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ می باشد. بازنشستگانی که مدارک آنان پس از مهلت مزبور ارسال گردد در زمره بازنشستگان سال ۱۳۹۷ مصوب شده و در لیست نوبت پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان ۱۳۹۷ قرار خواهند گرفت

ادامه مطلب