اخبار

قابل توجه پارکها

به  پیوست برنامه ها، فعالیت ها و سنجه های عملکردی پیشنهادی پارک های علم و فناوری که با هماهنگی دفتر امور فناوری وزارت علوم برای درج در پیوست شماره 4 قانون بودجه سال 1396 کل کشور به امور تحقیقات...

ادامه مطلب

تکمیل و ارسال فرم های مربوط به پیش بینی درآمد اختصاصی سال 96 توسط دانشگاه ها موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری

روساء و سرپرستان محترم دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری      با توجه به فعال شدن فرم های مربوط به پیش بینی درآمد اختصاصی سال 1396 دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، ...

ادامه مطلب
قابل توجه دانشگاه‌ها موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری موضوع برآورد دیون و بدهی های اعتبارات هزینه‌ای سنوات اخیر

قابل توجه دانشگاه‌ها موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری موضوع برآورد دیون و بدهی های اعتبارات هزینه‌ای سنوات اخیر

آنیباسلام و احترام؛       خواهشمند است به منظور برآورد دقیق دیون اعتبارات هزینه ای سنوات اخیر و بهره مندی از ظرفیت تبصره 36 قانون اصلاح بودجه سال 1395 بابت تسویه مطالبات...

ادامه مطلب
ارسال آمار دانشجویی سال 1396-1395 حداکثر تا پایان روز اداری دو شنبه مورخ 1395/07/26 به موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

ارسال آمار دانشجویی سال 1396-1395 حداکثر تا پایان روز اداری دو شنبه مورخ 1395/07/26 به موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

آنی و حائز اهمیتقابل توجه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی       با توجه به محدودیت زمانی برای ارائه لایحه بودجه در موعد مقرر براساس برنامه زمانبندی سازمان برنامه و بودجه و...

ادامه مطلب