کارگروه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

تعداد بازدید:۲۱۲۴

رئیس  کارگروه : سرکار خانم دکتر خالقی سروش

دبیرکارگروه:  سرکار خانم رجب زاده

اعضای کارگروه:  جناب آقایان دکتر صفاری - قنبرپور - دهقانی - ‌تقی لو - زنگانه - ‌طلوعیان - شمسی - راحتی - دکتر کشته‌گر - دکتر شهنازی - شب بویی- صدوقی نیا - مهندس نبوی - نماینده سازمان برنامه و بودجه و سرکار خانم دکتر خدیور