کارگروه تخصصی پایش و ارزیابی عملکرد تبصره های قوانین بودجه سنواتی

تعداد بازدید:۸۰۱

رئیس  کارگروه :  سرکار خانم دکتر خالقی سروش

دبیرکارگروه:  جناب آقای بابائی

اعضای کارگروه:  جناب آقایان طلوعیان - شمسی و راحتی