کارگروه تخصصی بازنگری و ساماندهی آیین نامه تشکیلات دانشگاه ها و موسسات پژوهشی

تعداد بازدید:۱۵۷۸

رئیس  کارگروه : جناب آقای دکتر نظرپور

دبیرکارگروه:  جناب آقای دکتر رستگاری

اعضای کارگروه: جناب آقایان دکتر رحیمی شعرباف، مموئی، اوحدی همدانی، نیکبخت و سرکارخانم ها کیائی و جعفرنژاد