کارگروه تخصصی بررسی فرم های بودجه تفصیلی

تعداد بازدید:۶۵۶

رئیس  کارگروه : خانم دکتر خالقی سروش

دبیرکارگروه:  خانم کریمی

اعضای کارگروه: آقایان دکتر کشته گر- شب بویی- عبدی- راحتی- زنگانه- غفاری