دبیران منتخب هر منطقه

تعداد بازدید:۲۹۸

دبیر منطقه1: آقای شمسی (مدیر برنامه و بودجه دانشگاه تهران)

دبیر منطقه2: آقای قنبرپور (مدیر برنامه، بودجه، بهره وری و تحول اداری دانشگاه مازندران)

دبیرمنطقه3: آقای دهقانی (مدیر بودجه، تشکیلات، تحول اداری و بهره وری دانشگاه تبریز)

دبیر منطقه4: آقای تقی لو (مدیر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره))

دبیر منطقه5: آقای سلاورزی (مدیر برنامه، بودجه و توسعه دانشگاه ایلام)

دبیر منطقه6: آقای صفاری (مدیر برنامه، بودجه و تشکیلات دانشگاه اصفهان)

دبیر منطقه7: آقای شهنازی (مدیر بودجه و تشکیلات دانشگاه شیراز)

دبیر منطقه8: آقای کشته گر (مدیر بودجه دانشگاه سیستان و بلوچستان)

دبیر منطقه9: آقای مهارتی (مدیر برنامه، بودجه و نظارت راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد)

دبیر منطقه10: آقای طلوعیان (مدیر بودجه، تشکیلات و تحول اداری دانشگاه شهید چمران اهواز)