دبیران منتخب هر منطقه

تعداد بازدید:۹۵۹

دبیر منطقه1: آقای شمسی (مدیر بودجه و اعتبارات دانشگاه تهران)

دبیر منطقه2: آقای دکترعیسی زاده (مدیر برنامه، بودجه، بهره وری و تحول اداری دانشگاه مازندران)

دبیرمنطقه3: آقای خان ماکو(مدیر بودجه، تشکیلات، تحول اداری و بهره وری دانشگاه تبریز)

دبیر منطقه4: آقای عصاری (مدیربرنامه و بودجه دانشگاه صنعتی همدان)

دبیر منطقه5: آقای دکترسلاورزی (مدیر برنامه، بودجه و توسعه دانشگاه ایلام)

دبیر منطقه6: آقای دکترصفاری (مدیر برنامه، بودجه و تشکیلات دانشگاه اصفهان)

دبیر منطقه7: آقای دکترشهنازی (مدیر بودجه و تشکیلات دانشگاه شیراز)

دبیر منطقه8:  خانم میرزائی (مدیر بودجه، تشیلات و تحول اداری دانشگاه شهیدباهنر کرمان)

دبیر منطقه9: آقای دکترمهارتی (مدیر برنامه، بودجه و نظارت راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد)

دبیر منطقه10: آقای دکترطلوعیان (مدیر بودجه، تشکیلات و تحول اداری دانشگاه شهید چمران اهواز)