معرفی دفتر برنامه و بودجه، تشکیلات و تحول اداری

تعداد بازدید:۴۵۷۷

 

دفتر برنامه و بودجه، تشکیلات و تحول اداری یکی از دفاتر زیرمجموعه معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع است که در قالب شش گروه برنامه ریزی/ بررسی بودجه حوزه ستاد وزارت، موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری / بررسی بودجه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی/ بررسی تشکیلات / بررسی طبقه بندی مشاغل / مطالعات تحول اداری و بهره وری در راستای ایفای سیاست های حاکمیتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشغول به فعالیت می باشد.