برنامه زمان بندی برگزاری جلسات برنامه و بودجه مناطق آموزش عالی - شش ماهه اول سال ۱۳۹۸

تعداد بازدید:۲۰۲۹
چهارشنبه برگزار گردید
1398/05/02
منطقه شرکت کنندگان از وزارت علوم محل برگزاری
1 دکتر رستگاری/ خانم گودرزی دانشگاه تهران

 

چهارشنبه برگزار گردید  آلبوم تصاویر
1398/05/09
منطقه شرکت کنندگان از وزارت علوم محل برگزاری
2 دکتر رستگاری/ خانم رجب زاده دانشگاه مازندران

 

یکشنبه برگزار گردید  آلبوم تصاویر
1398/05/20
منطقه شرکت کنندگان از وزارت علوم محل برگزاری
5 دکتر خالقی سروش/ خانم مریدی دانشگاه کردستان

 

شنبه برگزار گردید  آلبوم تصاویر
1398/05/26
منطقه شرکت کنندگان از وزارت علوم محل برگزاری
9 دکتر خالقی سروش/ خانم احمدنیا مجتمع آموزش عالی گناباد

 

شنبه برگزار گردید آلبوم تصاویر 
1398/06/02
منطقه شرکت کنندگان از وزارت علوم محل برگزاری
6 دکتر خالقی سروش مرکز آموزش عالی خوانسار

 

شنبه  برگزار گردید آلبوم تصاویر 
1398/06/02
منطقه شرکت کنندگان از وزارت علوم محل برگزاری
4 دکتر رستگاری دانشگاه صنعتی همدان

 

چهارشنبه برگزار گردید  آلبوم تصاویر
1398/06/06
منطقه شرکت کنندگان از وزارت علوم محل برگزاری
3 دکتر رستگاری/ خانم فانی دانشگاه ارومیه

 

سه شنبه برگزار گردید آلبوم تصاویر
1398/06/12
منطقه شرکت کنندگان از وزارت علوم محل برگزاری
7 دکتر خالقی سروش/ خانم فانی دانشگاه شیراز
موسسات پژوهشی دکتر خالقی سروش/ خانم کریمی مرکز منطقه‌ای‌ اطلاع‌رسانی علوم و فناوری

 

چهارشنبه  برگزار گردید  آلبوم تصاویر
1398/06/23
منطقه شرکت کنندگان از وزارت علوم محل برگزاری
8 دکتر خالقی سروش/ خانم احمدنیا دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

شنبه برگزار گردید  آلبوم تصاویر
1398/06/30
منطقه شرکت کنندگان از وزارت علوم محل برگزاری
10 دکتر رستگاری/ خانم احمدنیا دانشگاه شهید چمران