مدل تعیین و توزیع بودجه

تعداد بازدید:۱۸۳۳

کارگروه بازنگری مدل تعیین و توزیع بودجه و اعتبارات دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

رئیس  کارگروه : سرکار خانم دکتر خالقی سروش

دبیر کارگروه:  سرکار خانم گودرزی

اعضای کارگروه: جناب آقایان دکتر سلاورزی - دکتر صفاری - دکتر شهنازی - شمسی - ‌دهقانی - تقی لو - دکتر کشته‌گر - ‌دکتر دین محمدی - نماینده سازمان برنامه و بودجه - و سرکار خانم فانی