گزارش عملکرد سال ۱۳۹۷ معاونت اداری، مالی و منابع انسانی

تعداد بازدید:۲۰۰۹

گروه

شاخـص

شـرح اجرا

تشکیلات

کوچک سازی و چابک سازی سازمان تفصیلی وزارت

برنامه ریزی و تلاش در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه جامع اصلاح نظام اداری از 880 پست سازمانی به 700 پست سازمانی. موضوع نامه شماره 93472/و مورخ 98/04/22

اصلاح و بازنگری ساختار سازمانی

بررسی، تهیه و تنظیم ساختار سازمانی بیش از 140 دانشگاه، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و پارک های علم و فناوری

بودجه

بودجه ریزی عملیاتی

- محاسبه بهای تمام شده فعالیت‌های تمام دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری در سال 97 و ارائه گزارش به سازمان برنامه و بودجه کشور و درج در پیوست چهار قانون بودجه 98 براساس بودجه ریزی عملیاتی

- تشکیل و برگزاری کارگروه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با حضور دبیران مناطق

- پیگیری تشکیل و شرکت در جلسات بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد مدیران بودجه و مالی دانشگاه‌ها در مناطق مختلف

- فعال نمودن دبیران مناطق و ایجاد ارتباط و هماهنگی با دبیران مناطق به منظور پیاده سازی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد 

- تهیه و تدوین ساختار شورای عالی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری

- استقرار سامانه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دانشگاه‌های منطقه 4 و پارک‌های علم و فناوری

- بازنگری برنامه و فعالیت‌های دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، موسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری به منظور محاسبه دقیق‌ هزینه‌ تمام شده

کارگروه مدل جامع درآمدزایی

تشکیل دبیرخانه کارگروه مدل جامع درآمدزایی دانشگاه ها (سند در مرحله نهایی کردن می‌باشد)

تبصره‌های هزینه‌ای قانون بودجه

- استفاده از پتانسیل تصویب تبصره های جدید در قوانین بودجه سنواتی مانند قانون بودجه سال 1397 (بهره‌مندی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پارک های علم و فناوری از اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و بنده (ط) تبصره 9 ، جزء 1 بند (الف) تبصره 2 و ...)

- تشکیل و برگزاری کارگروه پایش و ارزیابی عملکرد قوانین بودجه سنواتی در حوزه آموزش عالی

- احصا و مقایسه تبصره‌های هزینه‌ای قانون بودجه 97 و 98

- پیگیری آیین‌نامه‌های ابلاغ شده و در حال ابلاغ به منظور آسیب‌شناسی و تصحیح آن

- بررسی عملکرد تبصره‌های قانون بودجه 97 و راه‌کارهای ارتقای کارایی و بهره‌وری آن و تعیین اولویت های سال 98

تخصیص اعتبارات

- متوسط تخصیص اعتبارات هزینه ای ابلاغی در سال 1397 برای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 88% بودجه است.

- مکاتبه با نهادهای تصمیم‌گیرنده و تعیین کننده (سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون رئیس جمهور و ...) درخصوص افزایش تخصیص وزارت ، ردیف‌ها و دانشگاه‌ها و ...

توزیع اعتبارات

-تشکیل و برگزاری کارگروه مدل تعیین و توزیع بودجه عملکرد محور دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در سال 98 با حضور دبیران مناطق به منظور ارزیابی و آسیب شناسی مدل

- توزیع اصولی و هدفمند اعتبارات آموزش عالی از طریق ارتقای مدل تعیین، توزیع و اعمال اصلاحات ساختاری به منظور افزایش اثرگذاری مدل عملکردی بودجه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

- برآورد اعتبار سال 1398دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی براساس مدل تعیین و توزیع بودجه عملکرد محور

- ارائه مدل تعیین و توزیع در جلسه مدیران بودجه و مالی دانشگاه‌های منطقه دو

- تهیه دستورالعمل و تعیین خط مشی بودجه و هزینه‌کرد منابع سال 98 و یادآوری نکات ضروری

پاداش پایان خدمت

- تسویه کامل مطالبات ردیف پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال‌های 1395 و 1396 و پرداخت قسمتی از مطالبات بازنشستگان سال 97 (تاپایان اردیبهشت ماه) و پیگیری تخصیص اعتبار پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال 97.

- بررسی و آسیب شناسی فرآیند فعلی پاداش پایان خدمت و ابلاغ بروکراسی جدید به دانشگاه‌ها و ...
- بررسی قوانین و مقررات مربوط به پاداش پایان خدمت
- تکمیل و راه‌اندازی فاز نخست سامانه پاداش پایان خدمت به منظور افزایش کارایی

بودجه تفصیلی

-پیگیری ارتقای بهره وری اعتبارات هزینه ای دانشگاه ها و ... از طریق اصلاح فرم های بودجه تفصیلی

- تهیه گزارش وضعیت فرم‌های بودجه تفصیلی

- اصلاح و بازنگری نمودار گردش کار مبادله بودجه تفصیلی

- تدوین دستور العمل جامع تکمیل فرم‌های بودجه تفصیلی

- برگزاری جلسات کارشناسی به منظور اصلاح و بازنگری فرم‌های بودجه و ارائه گزارش

- برگزاری جلسه با طراح سامانه به منظور برطرف نمودن اشکالات موجود در فرم‌های بودجه تفصیلی

- تشکیل و برگزاری جلسه کارگروه فرم‌های بودجه تفصیلی با حضور دبیران مناطق

امور ستاد وزارت و ردیف‌های متمرکز و وابسته

 

-بررسی پیشنهاد معاونت‌ها درخصوص اعتبارات سال 98 با درنظر داشتن اولویت‌های بالادستی

- توزیع اعتبارات سال 98 ستاد وزارت

- تشکیل کمیته مدیریت هزینه‌ها

- تهیه پیش‌نویس موافقتنامه مورد تأیید معاونت اداری، مالی و مدیریت
- پیگیری تخصیص اعتبارات دانشگاه‌ها مراکز آموزش عالی، موسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری از سازمان برنامه و بودجه کشور

- پیگیری کلیه امور مربوط به اعتبارات ردیف 113500 و ردیف‌های وابسته از سازمان برنامه و بودجه.

- گردآوری اطلاعات مربوط به اعضای هیأت علمی جدیدالاستخدام دانشگاه‌ها

-شرکت در جلسات ستاد بودجه وزارت

- تهیه و ارائه گزارشات مرتبط با دستور جلسه ستاد وزارت به منظور تصمیم‌گیری

- ارائه گزارش عملکرد دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات از محل زیر پروژه‌های منشور اقتصاد مقاومتی