گروه های بررسی تشکیلات و بررسی طبقه بندی مشاغل

تعداد بازدید:۲۵۶

معرفی کارکنان

 

معاون تشکیلات و طبقه بندی مشاغل:

سرکار خانم ناهید کیائی /82233318 / n_kiaei@msrt.ir

رئیس گروه بررسی تشکیلات:

سرکار خانم ضحی جعفرنژاد /82233319 / z_jafarnejad@msrt.ir

 کارشناس مسئول گروه بررسی تشکیلات:

سرکار خانم پریسا توکل /82233835 / p_tavakol@msrt.ir   

کارشناس مسئول گروه بررسی طبقه بندی مشاغل:

سرکار خانم ماندانا شریف نژاد /82233323/ m_sharifnejad@msrt.ir