معرفی کارکنان مطالعات تحول اداری و بهره وری

تعداد بازدید:۳۱۶۰

معرفی کارکنان

معاون مطالعات تحول اداری و بهره وری:  سرکار خانم فهیمه مرادی /82234268 / f_moradi@msrt.ir

رئیس گروه گروه مطالعات تحول اداری و بهره وری:  سرکار خانم مهدیه بختیاری /82233373 / m_bakhtiari@msrt.ir

 کارشناس مسئول گروه مطالعات تحول اداری و بهره وری: جناب آقای کریم عباسی /82233075 / k_abbasi@msrt.ir   

کارشناس مسئول گروه مطالعات تحول اداری و بهره وری: سرکار خانم عصمت فراهانی/82233354/ e_farahani@msrt.ir

 کارشناس مسئول اصلاح فرایندها: سرکار خانم آزاده حسین زاده /82233376 / a_hosseinzadeh@msrt.ir