گروه مطالعات تحول اداری و بهره وری

تعداد بازدید:۱۸۳

معرفی کارکنان

 

رئیس گروه مطالعات تحول اداری و بهره وری:

سرکار خانم مهدیه بختیاری /82233373 / m_bakhtiari@msrt.ir

 کارشناس مسئول گروه مطالعات تحول اداری و بهره وری:

جناب آقای کریم عباسی  / k_abbasi@msrt.ir   

کارشناس مسئول گروه مطالعات تحول اداری و بهره وری:

سرکار خانم عصمت فراهانی /82233354/ e_farahani@msrt.ir