معرفی کارکنان گروه بودجه

تعداد بازدید:۵۱۱۷

معرفی کارکنان

 

معاون بودجه: سرکار خانم نرگس قنبری / 82233312/ narges.ghanbari1395@gmail.com  

رئیس گروه گروه بررسی بودجه ستاد وزارت ، موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری:  سرکار خانم نازنین فانی یزدی /۸۲۲۳۳۱۸0/ n_fani@msrt.ir

کارشناس مسئول گروه بررسی بودجه ستاد وزارت ، موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری: جناب آقای محمدحسین بابائی پیله رود /۸۲۲۳۳۳۱۴ /mh_babaei@msrt.ir

کارشناس مسئول گروه بررسی بودجه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی: سرکار خانم طیبه کریمی /  82233379  /t_karimi@msrt.ir