معرفی کارکنان گروه بودجه

تعداد بازدید:۵۱۳

معرفی کارکنان

 

معاون بودجه: سرکار خانم دکتر فریبا خالقی سروش / ‏  82233325  / f_khsoroush@msrt.ir

رئیس گروه گروه بررسی بودجه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی:  سرکار خانم مهتا گودرزی / 82233322 /m_goudarzi@msrt.ir

رئیس گروه گروه بررسی بودجه ستاد وزارت ، موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری:  سرکار خانم نازنین فانی یزدی /۸۲۲۳۳۱۸0/ n_fani@msrt.ir

کارشناس مسئول گروه بررسی بودجه ستاد وزارت ، موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری: جناب آقای محمدحسین بابائی پیله رود /۸۲۲۳۳۳۱۴ /mh_babaei@msrt.ir

کارشناس مسئول گروه بررسی بودجه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی: سرکار خانم طیبه کریمی /  82233379  /t_karimi@msrt.ir