معرفی کارکنان گروه برنامه ریزی

تعداد بازدید:۵۶۹

معرفی کارکنان

 

رئیس گروه گروه برنامه ریزی:  سرکار خانم نفیسه رجب زاده /۸۲۲۳۳۳۱۶/ n_rajabzadeh@msrt.ir

کارشناس مسئول گروه برنامه ریزی:  جناب آقای مسلم علیمرادی /۸۲۲۳۳۳20/ m_alimoradi@msrt.ir