معرفی کارکنان تشکیلات و طبقه بندی مشاغل

تعداد بازدید:۱۹۶۹

معرفی کارکنان

 

معاون تشکیلات و طبقه بندی مشاغل:  سرکار خانم ناهید کیائی /82233318 / n_kiaei@msrt.ir

رئیس گروه گروه بررسی طبقه بندی مشاغل:  سرکار خانم ماندانا شریف نژاد /82233323/ m_sharifnejad@msrt.ir

 کارشناس مسئول گروه بررسی تشکیلات: سرکار خانم پریسا توکل /82233835 / p_tavakol@msrt.ir   

 کارشناس گروه بررسی طبقه بندی مشاغل: جناب آقای فرید قلی پور /82233841 / f_gholipoor@msrt.ir