معرفی شورای توسعه مدیریت

تعداد بازدید:۳۹۵

این شورا بر اساس مصوبه ۱۱۸۵۲/۹۳/۲۰۶ مورخ ۰۵/‏۰۹/‏۹۳‬ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و مصوبه ۹۴۶۱۹۸ مورخ ۱۸/‏۱۰/‏۹۵‬ سازمان اداری و استخدامی کشور از ۱۱/‏۱۱/‏۹۳‬ در وزارت عتف تشکیل شد.