معرفی

معرفی دفتر برنامه ، بودجه و تشکیلات

معرفی مدیرکل

معرفی گروه تشکیلات و طبقه بندی مشاغل

معرفی گروه برنامه و بودجه 

 

 

 

 

 

 

 

دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات یکی از دفاتر زیرمجموعه معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع انسانی است که در قالب دو گروه تشکیلات و طبقه بندی مشاغل، و گروه برنامه و بودجه در راستای ایفای سیاست های حاکمیتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشغول به فعالیت می باشد. 

 

برگشت به ابتدای صفحه