معرفی مدیر کل

دکتر حسن میرزابزرگ

دکترای مهندسی سازه از دانشگاه صنعتی شریف

سوابق مدیریتی:

مدیریت در صنعت آب

  • کارشناس مسئول کنترل ایمنی سدهای کشور، سازمان مدیریت منایع آب ایران- ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴
  • سرپرست (مدیر کل) دفتر بهره برداری و نگهداری از سدهای کشور، سازمان مدیریت منایع آب ایران- ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶
  • رئیس کمیته آنالیز و طراحی کمیته ملی سدهای بزرگ ایران- ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸

مدیریت در دانشگاه

  • مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰
  • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰
  • مدیر خدمات آموزشی دانشگاه- ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳
  • مدیر کل برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه- ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

سوابق دانشگاهی

  • استادیار گروه مهندسی سازه از آبان ماه ۱۳۸۴ تا آبان ماه ۱۳۹۱

دانشیار گروه مهندسی سازه از آبان ماه ۱۳۹۱ تا کنون