معرفی مدیر کل

تعداد بازدید:۱۲۱۹۴
معرفی مدیر کل

دکتر سعید رستگاری

دکتری مهندسی مواد و متالورژی

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

مشاهده کامل سوابق تحصیلی و شغلی