گروه های بررسی بودجه حوزه ستاد وزارت، موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری و بررسی بودجه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

تعداد بازدید:۵۱۹۱

معرفی کارکنان

 

معاون بودجه: 

سرکار خانم دکتر فریبا خالقی سروش / ‏  82233325  / f_khsoroush@msrt.ir

رئیس گروه (کارشناس) گروه بررسی بودجه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی:

سرکار خانم مهتا گودرزی / 82233322 /m_goudarzi@msrt.ir

کارشناس مسئول گروه بررسی بودجه ستاد وزارت ، موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری: 

سرکار خانم نفیسه رجب زاده /۸۲۲۳۳۳۱۶/ n_rajabzadeh@msrt.ir

کارشناس مسئول گروه بررسی بودجه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی: 

سرکار خانم نازنین فانی یزدی /۸۲۲۳۳۱۸0/ n_fani@msrt.ir

کارشناس گروه بررسی بودجه حوزه ستاد وزارت، موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری:

سرکار خانم اکرم احمدنیا /۸۲۲۳۳۳۲۴ / a_ahmadnia@msrt.ir

کارشناس مسئول گروه بررسی بودجه ستاد وزارت ، موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری:

 جناب آقای محمدحسین بابائی پیله رود /۸۲۲۳۳۳۱۴ /mh_babaei@msrt.ir

کارشناس مسئول گروه بررسی بودجه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی:

سرکار خانم طیبه کریمی /  82233379  /t_karimi@msrt.ir