قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین