قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)