آیین نامه‌ها و فرم‌ها- قوانین و مقررات

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
قوانین اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوریقوانین و مقررات
آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها، موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوریقوانین و مقررات
قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور - پیوست شماره ۴- جلد دومقوانین و مقررات
قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور - پیوست شماره ۴- جلد اولقوانین و مقررات
قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور - پیوست شماره ۳قوانین و مقررات
قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور - پیوست شماره ۲قوانین و مقررات
قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور - پیوست شماره ۱قوانین و مقررات
قاون بودجه کل کشور سال ۱۳۹۹ - ماده واحده و تبصره هاقوانین و مقررات
آیین نامه تشکیلات دانشگاه ها و موسسات پژوهشیقوانین و مقررات
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتقوانین و مقررات
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشورمصوب ۹۵/۱۱/۱۰قوانین و مقررات
منتخب قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشورقوانین و مقررات
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)قوانین و مقررات
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معینقوانین و مقررات
قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور - پیوست شماره ۴- جلد دومقوانین و مقررات
قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور - پیوست شماره ۴- جلد اولقوانین و مقررات
قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور - پیوست شماره ۳قوانین و مقررات
قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور - پیوست شماره ۲قوانین و مقررات
قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور - پیوست شماره ۱قوانین و مقررات
قاون بودجه کل کشور سال ۱۳۹۸ - ماده واحده و تبصره هاقوانین و مقررات